Komunikacja z akcjonariuszami

1Firma i siedziba

Mazowiecki Inkubator Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2 Adres

ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa

3 NIP

9512294481

3Sąd Rejestrowy

Dokumentacja spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000681370.

4Wysokość kapitału zakładowego

626 500,00 złotych

powrót na górę
POWERED BY artconcept